பட்ட விரட்டி

காலித் ஹுசைனி
தமிழில்: யூசுப் ராஜா

‘பட்ட விரட்டி’ என்ற பொருளுடைய தலைப்பைக் கொண்ட இந்நூல் ஆப்கானிய-அமெரிக்கரான காலித் ஹுசனியால் எழுதப்பட்ட முதல் புதினம்.

₹ 399.00

காலித் ஹுசைனி
தமிழில்: யூசுப் ராஜா

‘பட்ட விரட்டி’ என்ற பொருளுடைய தலைப்பைக் கொண்ட இந்நூல் ஆப்கானிய-அமெரிக்கரான காலித் ஹுசனியால் எழுதப்பட்ட முதல் புதினம்.

TOP