குட்டிச்சுவர் கலைஞன்

கீரனூர் ஜாகிர்ராஜா

எழுத்து… எழுத்தாளன்…. படைப்பு… பதிப்பகம்… தெருவில், நாற்சந்தியில், மதுச்சாலையில், புகைசூழ்ந்த நண்பர்களின் அறையில் அல்லது செலவில் ஓயாதுபேசி அலைகிற இலக்கியம்… என, எல்லாவற்றையும் ஒன்றோடு ஒன்றைமோதவிட்டு அவற்றை எள்ளல்  தளத்தில் ஆடவிட்டு களித்திருக்கிறார் ஜாகிர்ராஜா.

₹ 150.00

கீரனூர் ஜாகிர்ராஜா

எழுத்து… எழுத்தாளன்…. படைப்பு… பதிப்பகம்… தெருவில், நாற்சந்தியில், மதுச்சாலையில், புகைசூழ்ந்த நண்பர்களின் அறையில் அல்லது செலவில் ஓயாதுபேசி அலைகிற இலக்கியம்… என, எல்லாவற்றையும் ஒன்றோடு ஒன்றைமோதவிட்டு அவற்றை எள்ளல்  தளத்தில் ஆடவிட்டு களித்திருக்கிறார் ஜாகிர்ராஜா

TOP