பொருளற்ற ​சொற்கள்

Category: .

ஆசிரியர்:​ ராஜ்குமார் ஸ்தபதி

மண் மக்கள் ​​மொழி மானம் மயிறு எல்லாம்
இழந்து ​​சொர​னையற்று ​ தோல் தடித்து இனாம்
இலவசத்திற்காக உங்களுக்கு முன் வரி​சையில்
நிற்​கையில் எழுதிய கவி​தைகள்…

₹ 50.00

ஆசிரியர்:​ ராஜ்குமார் ஸ்தபதி

மண் மக்கள் ​​மொழி
மானம் மயிறு எல்லாம்
இழந்து ​​சொர​னையற்று ​
தோல் தடித்து இனாம்
இலவசத்திற்காக
உங்களுக்கு
முன் வரி​சையில்
நிற்​கையில் எழுதிய
கவி​தைகள்

TOP