பி.சி. ஜோஷி

கார்க்கி சக்ரவர்த்தி

ஜோஷி உன்னதமான தன்மைகள்  கொண்ட சிறந்த மனிதர். ஒரு கம்யூனிஸ்ட்டு, ஒரு

செயல்வீரர். ஒரு நிர்வாகி, விடுதலைப் போராட்ட வீரர், தேசியவாதி, எழுத்தாளர்,

பத்திரிக்கையாளர்,

₹ 90.00

பி.சி. ஜோஷி

21ஆம் நூற்றாண்டுக்கான

சோசலிச சிந்தனையாளர்

கார்க்கி சக்ரவர்த்தி

தமிழில்: ஜீவா

 

ஜோஷி உன்னதமான தன்மைகள்  கொண்ட

சிறந்த மனிதர். ஒரு கம்யூனிஸ்ட்டு, ஒரு

செயல்வீரர். ஒரு நிர்வாகி, விடுதலைப்

போராட்ட வீரர், தேசியவாதி, எழுத்தாளர்,

பத்திரிக்கையாளர், கலைநயம் மிக்க கலை

விமர்சகர் என அனைத்தும் கலந்த மனிதர்

அவர். மிகுந்த கருணையும், கனிவான இதய

மும், கூர்ந்த மதியும் கொண்ட மனிதாபிமானி.

TOP