பழைய சோறு

Category: .

கனகராஜன்
கவிதைகள்

என்ன இருக்கிறது
இந்த வாழ்க்கையில்

என்றாலும்
ஏதோ இருக்கிறது
இந்த வாழ்க்கையில்

₹ 35.00

Out of stock

கனகராஜன்
கவிதைகள்

என்ன இருக்கிறது
இந்த வாழ்க்கையில்

என்றாலும்
ஏதோ இருக்கிறது
இந்த வாழ்க்கையில்

TOP