தமிழகத்தின் பறவைகள் காப்பிடங்கள்

ஏ. சண்முகானந்தம் 
முனைவர். சா. செயக்குமார்

தனிப்பட்ட ஓர் உயிரினம் அல்லது ஒரு பல்லுயிரியச் சூழல் தொகுதியைக் காக்க, அப்பகுதியின் சூழலியல் தன்மை கெடாமல், அந்த உயிரினத்தின் செயல்பாடுகள், கூடமைக்கும் முறை, இனப்பெருக்கம், இரைதேடுதல் என யாவும் முழுமையாக பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாக இருப்பதால், ‘ பறவைகள் அல்லது உயிரினக் காப்பிடங்கள்’ என்ற பெயர் பெற்றன. 

₹ 500.00

ஏ. சண்முகானந்தம் 
முனைவர். சா. செயக்குமார்

தனிப்பட்ட ஓர் உயிரினம் அல்லது ஒரு பல்லுயிரியச் சூழல் தொகுதியைக் காக்க, அப்பகுதியின் சூழலியல் தன்மை கெடாமல், அந்த உயிரினத்தின் செயல்பாடுகள், கூடமைக்கும் முறை, இனப்பெருக்கம், இரைதேடுதல் என யாவும் முழுமையாக பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாக இருப்பதால், ‘ பறவைகள் அல்லது உயிரினக் காப்பிடங்கள்’ என்ற பெயர் பெற்றன.

 

TOP