சாதி அரசியல் அதிகாரம்

கௌதம சித்தார்த்தன்

தற்கால சாதியம், இன்று அதிகாரத்தை நோக்கிய குறியீடு

மனுஸ்மிருதியை
இன்று  ஆதிக்க சாதிகள் கையிலெடுத்திருக்கின்றன.

₹ 100.00

Out of stock

கௌதம சித்தார்த்தன்

தற்கால சாதியம், இன்று அதிகாரத்தை நோக்கிய குறியீடு

மனுஸ்மிருதியை
இன்று  ஆதிக்க சாதிகள் கையிலெடுத்திருக்கின்றன.
இந்த சாதியப் படிநிலைகளை
 மூன்று பகுதிகளாக ஆய்வு செய்கிறது இந்நூல்.
TOP