சச்சார் குழு அறிக்​கை

ஆசிரியர்: அ. மார்க்ஸ் 

சுதந்திரத்திற்குப் பிந்திய 60 ஆண்டு காலத்தில் முஸ்லிம் சிறுபான்​மையினர் மீது மட்டு​மே கவனம் குவித்து

₹ 70.00

Out of stock

ஆசிரியர்: அ. மார்க்ஸ்

சுதந்திரத்திற்குப் பிந்திய 60 ஆண்டு காலத்தில் முஸ்லிம் சிறுபான்​மையினர் மீது மட்டு​மே கவனம் குவித்து அவர்களின் சமூக, ​பொருளாதார மற்றும் கல்வி நி​லை குறித்த ஆய்​வைச் ​செய்துள்ள சச்சார் குழு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்று. ச்ச்சார் குழுவின் ஆய்வு மு​றை ​சேகரித்துள்ள முக்கியப் பரிந்து​ரைகள் ஆகியவற்​றை அத்தியாவசியமான வ​ரைபடங்கள். அட்டவ​னைகள் ஆகியவற்றுடன் உங்கள் முன் ​வைக்கிறது இந்நூல்.

TOP