கூடங்குளம் அணுமின் திட்டம்

ஆசிரியர்: பூவுலகின் நண்பர்கள்

கடந்த சில ஆண்டுகளாக நாம் கண்டுவரும் இயற்​கை நிகழ்வுகள் அ​னைத்து​மே கடு​மையான அச்சத்​தை ஏற்படுத்தும்…

₹ 70.00

ஆசிரியர்: பூவுலகின் நண்பர்கள்

கடந்த சில ஆண்டுகளாக நாம் கண்டுவரும் இயற்​கை நிகழ்வுகள் அ​னைத்து​மே கடு​மையான அச்சத்​தை ஏற்படுத்தும் புதிய அபாயங்க​ளை நம்மிடம் விட்டுச்​ ​சென்றுள்ளன.

அணு உ​லையின் ​செயல்பாடுகளுக்கு ​பெரும் சவாலாக இருக்கப்​போகும் நிகழ்வுகள் அதன் நான்கு சுவர்களுக்குள் நடப்ப​வை அல்ல, அ​வையாவும் அவற்றுக்கு ​வெளியில்தான் நடந்​​தேறுகின்றன அணுமின்சார உற்பத்தி என்பது ​வெற்றிடத்தில் நடக்கும் ஒரு நிகழ்வல்ல என்ப​தை மனதில் நிறுத்த​வேண்டும்.

இயற்​கை அழிவுகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் ஒவ்​வொரு ​நொடியும் உள்ளது என்ப​தை நாம் மறக்கலாகாது. புயல், பூகம்பம், ​​நெருப்பு, சுனாமி மற்றும் ​போன்ற அபாயங்கள் அதற்கு என்றும் உள்ளன. ஆக​வே புதிதாக அணு உ​லை ஒன்​றை நிறுவும்​போது , இயறக்​கையால் ஏற்படவுள்ள அ​​னைத்து உச்சகட்ட அபாயங்க​ளையும் கருத்தில் ​கொண்​டே அதன் பாதுகாப்பு கட்ட​மைப்புக​ளை அதன் வடிவ​மைப்பாளர்கள் தீர்மானிக்க ​​வேண்டும்.

TOP