கடைசி வானத்துக்கு அப்பால்

Category: .

தமிழாக்கம் : வ. கீதா / எஸ்.வி.ஆர்

ஏகாதிபத்திய, காலனிய, இனவாத, சாதிய பாலியல் ஒடுக்குறைகளிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்காகப் போராடிய,போராடி வருகின்ற பிற மாநில, பிற நாட்டு மக்களின் வெற்றிகள்,தோல்விகள், துக்கங்கள், துயரங்கள், ஏக்கங்கள், சலிப்புணர்வு,பரிவு, பாசம், காதல், வெறுப்பு – அனைத்துமே நமக்கும் சொந்தமானவைதான்.

₹ 300.00

தமிழாக்கம் : வ. கீதா / எஸ்.வி.ஆர்

ஏகாதிபத்திய, காலனிய, இனவாத, சாதிய பாலியல் ஒடுக்குறைகளிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்காகப் போராடிய,போராடி வருகின்ற பிற மாநில, பிற நாட்டு மக்களின் வெற்றிகள்,தோல்விகள், துக்கங்கள், துயரங்கள், ஏக்கங்கள், சலிப்புணர்வு,பரிவு, பாசம், காதல், வெறுப்பு – அனைத்துமே நமக்கும் சொந்தமானவைதான். அவற்றை வெளிப்படுத்தும் கவிதைகள்,கதைகள் போன்ற புனைவிலக்கியப் படைப்புகள்,புனைவிலக்கியம் அல்லாத எழுத்துகள் ஆகியவற்றின் மொழியாக்கங்கள் நமது கூருணர்வுகளை ஆழப்படுத்துகின்றன. நமது அறிவின் வீச்சையும் எல்லைகளையும் விரிவுபடுத்துகின்றன.வெவ்வேறு பண்பாடுகளைச் சேர்ந்த மக்களிடையிலான ஆன்மிகப் பாலமாக , புதிய தூண்டுதல்களாக அமைகின்றன.

இந்த உண்மைக்குச் சான்றாக உள்ளவை இத் தொகுப்பிலுள்ள 151 கவிதைகளின் தமிழாக்கங்கள்.

TOP