எதரி்ல் இருக்​கை காலியாக இல்​லை

Category: .

ஆசிரியர்: ​மெளனம் இரமேசு

துரித விலகலில் விநாடி தாடசம்
விரியலாகிறது விலக்கவும்
விகவு​மொண்ணாத வன்​கொ​டை…

₹ 50.00

ஆசிரியர்: ​மெளனம் இரமேசு

துரித விலகலில்
விநாடி தாடசம்
விரியலாகிறது
விலக்கவும்
விகவு​மொண்ணாத
வன்​கொ​டை
கிடந்து
சுகிக்கக் கற்றுத் தருகிறது
மிச்சப்பட்ட நிழல்

TOP